stock-photo-17826501-annual-financial-reportIn januari worden traditioneel de meeste jaarrekeningen opgemaakt. Als ondernemer ben jij mogelijk ook verplicht zo’n document op te stellen. Maar wat is een jaarrekening eigenlijk? En voor wie is het?

• Wat is een jaarrekening?
• Wie moet een jaarrekening opstellen?
• Wanneer moet de jaarrekening worden gedeponeerd?

Wat is een jaarrekening?
De jaarrekening geeft een jaarlijks overzicht van de financiële situatie van een bedrijf. Het bestaat uit een jaarverslag van het bestuur/directie, een balans, een resultatenrekening of winst- en verliesrekening over het afgelopen jaar, een toelichting op beide, het kasstroomoverzicht en de overige gegevens met daarin in bepaalde gevallen een accountantsverklaring. Natuurlijk komen ook de opbrengsten aan bod. Je administratie vormt het uitgangspunt van je jaarrekening, dus daar moet hij goed op aansluiten.

Wie moet een jaarrekening opstellen?
Niet alle ondernemers zijn verplicht een jaarrekening op te stellen en die te deponeren bij de Kamer van Koophandel (KvK). Bedrijven met de volgende rechtsvormen hebben deze verplichting wel:

– een bv en nv
– coöperaties
– onderlinge waarborgmaatschappijen
– een vof en cv waarvan alle beherende vennoten buitenlandse kapitaalvennoten zijn
– vereniging en stichting met een onderneming die in 2 opeenvolgende boekjaren minimaal € 4,4 miljoen per jaar omzetten
– buitenlandse rechtspersoon met vestigingen in Nederland die in het land van herkomst ook moeten publiceren
– ondernemingen die onder de Wet Formeel buitenlandse vennootschap vallen.

Als zzp’er dien je aan het einde van het jaar een balans- en winst en verliesrekening op te laten stellen. De balans betreft de stand van zaken op 31 december, hierop staan bezittingen (inventaris, vorderingen en liquide middelen) en schulden (te betalen omzetbelasting, lening, eigen vermogen, crediteuren).

Wanneer moet de jaarrekening worden gedeponeerd?
Een jaarrekening moet op tijd openbaar worden gemaakt. Als het boekjaar is afgelopen moet het bestuur van het bedrijf binnen 5 maanden de jaarrekening opstellen en voorleggen aan de aandeelhouders. In geval van bijzondere omstandigheden is maximaal 6 maand uitstel mogelijk. Vervolgens hebben de aandeelhouders 2 maanden voor het vaststellen van de jaarrekening. Daar hebben ze normaal gesproken tot 31 juli de tijd voor als het boekjaar gelijk loopt aan het kalenderjaar. Als de aandeelhouders de jaarrekening hebben vastgesteld, dan moet deze binnen 8 dagen gedeponeerd worden bij de KvK. Als de jaarrekening niet (op tijd) is vastgesteld door de aandeelhouders, dan moet een voorlopige jaarrekening worden gedeponeerd. Als een jaarrekening niet (op tijd) wordt gedeponeerd, dan kunnen de bestuurders bij een faillissement persoonlijk aansprakelijk gesteld worden.

Added Value kan u ondersteunen met het verzorgen van u administratie, samenstellen van balans en V&W, aansluitingen en opstellen van jaarrekening.